Ga naar de inhoud

Reglement editie 2023

WijkKwis Maaspoort

WijkKwis Maaspoort is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden beantwoord en opdrachten worden uitgevoerd. WijkKwis Maaspoort is een gelegenheid om alle omwonenden bij onze wijk te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden. WijkKwis Maaspoort valt onder verantwoording van de organisatie WijkKwis Maaspoort, hierna te noemen “de organisatie”. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van en namens het hele team akkoord te gaan met het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de WijkKwis Maaspoort. Dit reglement is van toepassing en bindend op elk deelnemend team en op alle deelnemers afzonderlijk.

Teams 

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen. Er is geen maximum aantal deelnemers per team. Elk team kent één van de teamleden toe tot teamcaptain. De teamcaptain dient de  gegevens in te vullen bij inschrijving. De teamcaptain is minimaal 18 jaar en dient woonachtig te zijn in de wijk Maaspoort. De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en via Facebook. Er wordt uitsluitend met de teamcaptain gecommuniceerd. De werkplek van een team tijdens de quizdag bevindt zich op één adres in de wijk Maaspoort en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de WijkKwis Maaspoort deel te nemen. Verschillende deelnemende teams mogen niet samen op één adres aanwezig zijn tijdens de quiz. Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling bewust te kijken naar de vriendengroep, familie, collega’s of vereniging. Het is verstandig om een team te vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een persoon met een andere culturele achtergrond, of iemand die net in onze wijk is komen wonen om mee te doen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet andere dingen dan een geboren Maaspoorter. Ga op zoek naar de beste combinaties binnen je team.

 

Inschrijven 

Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op de website www.wijkkwismaaspoort.nl. Bij aanmelding dient het team een (leuke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren wanneer deze racistisch of als kwetsend ervaren kan worden. 

De organisatie bepaalt de volgende zaken: 

  • de inschrijftermijn 
  • wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de WijkKwis Maaspoort 
  • het aantal deelnemers/groepen 
  • tijd van aanvang en eindtijdstip van de WijkKwis 
  • Het inschrijfgeld voor deelname aan de WijkKwis Maaspoort bedraagt € 30,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. 

* De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de WijkKwis Maaspoort het inschrijfgeld heeft ontvangen op de rekening. 

Stichting Wijkkwis Maaspoort IBAN NL 35 INGB 0675 767 059

* Bij het overmaken van het inschrijfgeld dient de teamnaam vermeld te worden. Na betaling wordt een teamnummer toegekend. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk. 

Deelnemen 

De organisatie stelt een quiz map samen waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de WijkKwis Maaspoort zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizdag zelf. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip. Aanleverspecificaties worden in de quiz map opgenomen. Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in Maaspoort moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Dit heeft wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een fiets worden bezocht. Het gebruik van een auto is niet toegestaan. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgesteld tijdstip en locatie worden ingeleverd. Wij hanteren hierbij de officiële tijdzone CEST. 

Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Puntentoekenning en uitslag 

De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizmiddag op hun juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. Doel van de Wijkkwis Maaspoort is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Bij een gelijke stand is de eerste plaats van de score van de doe-opdrachten bepalend. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden. De uitslag van de Wijkkwis Maaspoort wordt bekend gemaakt tijdens de avond van de prijsuitreiking op een nader te bepalen datum. De uitslag van de Wijkkwis Maaspoort is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen 

Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een nog nader te bepalen prijs ook de Wijkkwis Maaspoort Wisselbeker uitgereikt. 

Algemeen 

Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de WijkKwis Maaspoort. Deelnemen aan de WijkKwis Maaspoort is geheel op eigen risico. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag. 

Definities 

  • Tijd: Als we het over een tijdstip hebben dan is de CEST time leidend.
  • Quizmap: Aan het begin van de Quizdag haalt ieder team zijn/haar quizmap op bij de organisatie op een vooraf afgesproken tijdstip en locatie. Onder de term quizmap valt alles wat op dat moment uitgereikt wordt. 
  • Teamcaptain: Vooraf aangewezen leider van het team. Een teamcaptain mag te allen tijde een (tijdelijke) vervanger aanwijzen indien hij/zij dit per direct bij de organisatie meldt en daarbij de naam, email en telefoonnummer van de (tijdelijke) vervanger doorgeeft.